Regeringen og Trafikministeriet slagter uafhængig forskning i Transportrådet NOAH-TRAFIK har den 16. januar 2002 sendt dette brev:

Til Folketingets partier

Vedrørende nedlæggelse af Transportrådet m.v.

Den 11. januar 2002 udsendte Trafikministeriet en pressemeddelelse, der indeholdt denne korte besked om nedlæggelse af Transportrådet:

"Transportrådet nedlægges, hvorved Trafikministeriets forsknings- og udviklingsaktiviteter på transportområdet koncentreres i Danmarks TransportForskning. Regeringen finder således, at det fortsat er vigtigt for beslutningstagningen på transportområdet, at der er et særligt sektorspecifikt institut, som gennemfører væsentlige og vigtige forsknings- og udviklingsaktiviteter".

Vi retter denne henvendelse fordi vi mener at regeringens planer om at nedlægge Transportrådet er en katastrofe for den uafhængige transportforkning i Danmark. Herefter vil Trafikministeriet og Vejdirektoratet stort set have monopol på trafikområdet. Allerede nu spiller regeringen ud med nye motorvejsplaner i Jylland.

De kollektive trafikselskabers indflydelse er allerede nu nærmest ikke eksisterende på grund af opsplitning, besparelser og udlicitering.

"Der er ikke i Danmark tradition for at have en samlet politisk strategi for og planlægning af transportsektoren. Dette til trods for transportsektorens store samfundsmæssige betydning og de åbenlyse afhængigheder mellem de forskellige transportformer".
Kilde: Rapporten: "Dansk Transportpolitik - en oversigt" Transportrådet 1993.

Transportrådet blev bl.a. oprettet for at analyser forskellige muligheder for at løse transportopgaverne. Det vil regeringen ikke have i fremtiden.

Det er dybt udemokratisk at nedlægge Transportrådet, idet det vil forhindre at der kommer trafikal nytænkning og det vil stærkt begrænse den nødvendige folkelig trafikdebat, der gerne skal være baseret på uafhængig ekspertise.

En nedlæggelse af Transportrådet vil givetvis tillige betyde fejlinvesteringer på trafikområdet, idet beslutningsgrundlaget for trafikale investeringer og tiltag fremover vil være endnu dårligere funderet, hvorved risikoen for fejlinvesteringer til milliardbeløb vil stige.

Transportsektoren et meget omkostningstungt, miljøbelastende og ulykkesramt område i samfundet. Det berører næsten hele befolkningen hver dag. På dette område er der al mulig grund til at have mest mulig uafhængig forskning, debat og information.

I mangel af Transportrådet vil den magtfulde bil- og vejlobby sammen med den statslige vejlobby i Vejdirektoratet og Trafikministeriet stort set have frit spil.

Efter en nedlæggelse af Transportrådet vil Danmarks TransportForskning, med en personalereduktion på 42 %, og med den stærkt bil- og vejorienterede tidligere departementchef i Trafikministeriet Ole Zacchi som chef næsten være alene på trafikforskningsområdet - bortset fra enkelte universitetsforskere.

Om Transportrådet
Rådets opgave er/var:

1. at skabe en strategisk og tværgående viden, som ser transportbehovene og deres opfyldelse i relation til den internationale udvikling, energi, miljø og livskvalitet,

2. at styrke og udbygge transportforskningen i Danmark ved at tage initiativ til og støtte forsknings- og udviklingsopgaver, som rådet skønner det påkrævet at søge løst,

3. at følge og vurdere den danske og den internationale udvikling på transportområdet samt fremme dansk deltagelse i det internationale forskningssamarbejde

4. at fremme formidling af forsknings- og udredningsresultater på transportområdet

5. at lade udarbejde analyser efter anmodning fra regeringen eller Folketinget.

Indtil Transportrådet blev oprettet i 1992 var stort set ingen tværgående systematisk uafhængig forskning på trafikområdet i Danmark. Det var det stærke Vejdirektoratet, der stort set styrede trafikinvesteringer i Danmark. Den kollektive trafik derimod blev forsømt årti for årti.

Folketingets flertal ønskede på denne baggrund at transportområdet blev vurderet med friske mere uafhængige briller. Derfor blev Transportrådet oprettet som en selvejende institution med en bestyrelse bestående af en formand og 6 medlemmer.

Transportrådet er i sit virke uafhængigt af Trafikministeriet, men formand og bestyrelsesmedlemmer udpeges af trafikministeren efter samråd med miljøministeren. Bestyrelsen burde i øvrigt udpeges på en måde, der var fuldkommen uafhængig af ministre.

Bestyrelsen skal efter loven sammensættes således, at såvel forskning som private og offentlige brugere bliver repræsenteret. Dertil kommer et repræsentantskab med repræsentanter for hele transportområdet samt et sekretariat bestående af 7 fastansatte medarbejdere og lejlighedsvis et mindre antal projektansatte.

Transportrådet har i øjeblikket en årlig bevilling fra finansloven på 21 mio. kr. Heraf bruges ca. 3/4 på støtte til forskningsaktiviteter, mens den resterende 1/4 af bevillingen anvendes til udredningsaktiviteter og drift. Transportrådet yder løbende støtte til ca. 40 transportforskningsprojekter og -programmer, og gennemfører desuden årligt 8 - 10 større trafikpolitiske udredninger. Disse projekter er af stor betydning for afklaring af de trafikale sammenhænge og muligheder.

Transportrådet har i sin levetid udsendt en stribe analyser og afholdt en masse konferencer. Man har stort set taget fat på alle transportens mange aspekter.På hjemmsiden www.transportraadet.dk kan man se alle de mange rapporter og analyser.

NOAH har på ingen måde altid været enige med Transportrådet, men vi har syntes at Transportrådet bidrog til at få analyseret emner der eller ikke blev analyseret indenfor systemet.

FDM og bilbranchen har til stadighed raset over at der kom aktører på banen der tillod sig at være en smule kritiske overfor prioriteringen på trafikområdet og FDM har gentagne gange forlangt Transportrådet nedlagt. Regeringen har nu tilsyneladende bøjet sig for billobbyens ønsker om at fjerne en uafhængig røst. Det er beskæmmende. Nu jubler FDM da også ifølge netavisen Infopaq (Yahoo Nyheder) den 11. januar 2002.

Regeringen og Trafikministeriet vil tilsyneladende have frie hænder uden nogen uafhængig instans til at kigge sig over skulderen.

Trafikministeriets departement er ikke kendt for nogen større imponerende ekspertise. COMBUS-sagen og Arriva-sagen er kun et par blandt mange sager. Trafikministeriet er i stor udstrækning en gennemgangslejr for ambitiøse embedsmænd fra Finansministeriet, der opholder sig der en kort tid i deres karriereforløb. Transportrådet og uafhængig forskning og stillingtagen i det hele taget er en torn i øjet på Trafikministeriet.

Vejdirektoratet er i modsætning til Trafikministeriets departement en fasttømret uhyre magtfuld bastion, der stabilt siden oprettelsen i 1949 konsekvent har krævet større og bredere veje, som den eneste "trafikmedicin". At medicinen blot forstærkede trafikproblemerne har aldrig anfægtet Vejdirektoratet, der blot derefter har "ordineret" mere medicin fra samme skuffe.

Danmarks TransportForskning

Når Transportrådet nedlægges vil regeringen ifølge ovennævnte pressemeddelelse alene læne sig op af institutionen Danmarks Transportforskning. www.dtf.dk Regeringen har dog tillige meddelt at Danmarks TransportForskning skal nedskæres fra 40 til 23 ansatte.

Det emneområde, der overlever er primært afdelingen for trafikmodeller, der i sin nuværende udformning er et stærkt politisk værktøj til at fremme biltrafikken og forhindre udbygning af den kollektive trafik.

Danmarks Transportforskning blev oprettet i 2000 med daværende departementchef i Trafikministeriet Ole Zacchi som chef. Den 4. januar 2002 beskrev Lars Abild i Berlingske Tidende forløbet sådan: "han blev noget overraskende ansat som ny direktør på et tidspunkt, hvor Trafikministeriet afventede en advokatundersøgelse af det skandaleramte busselskab Combus".

Danmarks TransportForskning (DTF) er i modsætning til Transportrådet underlagt Trafikministeriets kommando.

DTF´s forskningsområder og deres skæbne:

Infrastruktur - Transportsikkerhed, Design og Miljø Forskningsområdet indeholder forsknings- og udviklingsaktiviteter vedrørende transportsikkerhed og miljø med særlig fokus på vejen og omgivelserne samt udvikling og evaluering af helhedsløsninger for transport herunder samspil mellem forskellige transportformer.
DETTE OMRÅDE NEDLÆGGES

Trafikanten - Transportrisiko og Miljø
Forskningsområdet indeholder forsknings- og udviklingsaktiviteter vedrørende transportrisiko og miljø med særlig fokus på trafikanten og de trafikpsykologiske aspekter af trafikantadfærd samt transportens konsekvenser.
DETTE OMRÅDE BESKÆRES

Transportøkonomi og modellering
Forskningsområdet indeholder forsknings- og udviklingsaktiviteter vedrørende transportøkonomi og modeller med særlig fokus på samfundsøkonomisk analyse, modellering af adfærd og transportdata.
DETTE - DET MEST UDEMOKRATISKE OG TENDENTIØSE OMRÅDE - BEVARES

Lederen af Danmarks TransportForskning Ole Zacchi er ikke kendt for nogen form for trafikforskningsmæssig indsats og giver sig stort set ikke til kende i debatter på konferencer eller i anden sammenhæng. Hans holdning til trafik blev refereret sådan i Aktuelt den 16. december 1996: "Vi elsker privatbilisterne i Trafikministeriet. Vi synes, at bilen er menneskets bedste ven".

Som departementchef i Trafikministeriet stod Ole Zacchi for en snæver ensidig bilbegunstigende politik, med konsekvent modvilje mod andre trafikløsninger. Her er to eksempler:

PROJEKT BASISNET

Trafikministeriet modarbejdede dette projekt, hvis formål var:

1. at identificiere mulige nuværende og fremtidige væsentlige, udækkede eller ringe kollektivt betjente trafikbehov samt
2. at fremsætte konkrete løsningsforslag, herunder at fremsætte forslag til linieføring og systemvalg til en udbygning af basisnettet, så førnævnte behov dækkes, og så den kollektive trafik kan fungere som et attraktivt alternativ til privatbilismen.

Trafikministeriet saboterede arbejdet, bl.a. ved krav om at man skulle bruge nogle temmelig tendentiøse trafikmodeller, der er skruet sådan sammen, at man fastholder biltrafikkens privilegier med henblik på brug af vejareal og prioritering i signalanlæg. Hvis biltrafikken sinkes en smule indregner trafikmodellen det som et stort samfundsmæssigt tab. Nærmere herom og om Projekt basisnet på følgende webadresse:http://www.noah.dk/trafik/basisnet.html

Det er det modelarbejde, som delvis ødelagde Projekt Basisnet, som DTF skal fortsætte med, som stort set eneste forskningsområde.

"GRUNDLAG FOR EN TRAFIK- OG MILJØPLAN FOR HOVEDSTADSOMRÅDET"

For at tage luften ud af Projekt Basisnet, der trods brug af nævnte trafikmodeller, anviste nødvendigheden af massive forbedringer af den kollektive trafik, foranledigede Trafikministeriet et nyt udvalg nedsat, som igen skulle behandle de samme emner samt det private trafikbehov og de miljømæssige konsekvenser af forskellige trafikale tiltag.

Kun 1 ud af 22 medlemmer repræsenterede den kollektive trafik

Til trods for at udvalget, som en af sine hovedopgaverne skulle analysere de kollektive trafikbehov i hovedstadsområdet udpegede Trafikministeriet kun én person, som repræsentant for al kollektive trafik. Det var en fra HT, som tilmed var bundet af HT´s snærende budgetter. Trafikministeriet følte sig ikke foranlediget til at udpege repræsentanter fra DSB, Banestyrelsen, DSB S-tog, privatbanerne eller Ørestadsselskabet.

Af referatet fra udvalgets første møde fremgår det, at kun den ene repræsentant fra HT forventedes at beskæftige sig med den kollektive trafik. Der står således, at næste møde bl.a. skal behandle følgende problemstilling. "Hvordan ser den trafikale situation ud i hovedstadsområdet i dag både for vejtrafik (Vejdirektoratet) (de enkelte enheder bedes indsende bearbejdet statistik over trafikforholdene i deres område til brug for fælles opsamling) og for kollektiv trafik (HT)

Trafikministeriet egen store repræsentation i udvalget bestod af 2 topfolk fra Vejdirektoratet, én højtstående embedsmand fra ministeriets motorvejskontor, én medarbejder der på det seneste primært har beskæftiget sig med analyser af en havnetunnel og ministeriets daværende planlægningschef Hans-Carl Nielsen, som havde nok at se til med Combus-sagen.

Trafikministeriet medtog således end ikke én eneste medarbejder, der havde banetrafik eller anden kollektiv transport som sit arbejdsfelt.

Finansministeriet havde en repræsentant i udvalget og har altså haft lige så stor repræsentation som hele den kollektive trafik.

De øvrige deltagere var: 6 repræsentanter fra amterne i hovedstadsområdet, 3 repræsentanter fra Københavns kommune og 3 repræsentationer fra Frederiksberg kommune. Disse repræsentanter var primært topfolk fra de tekniske forvaltninger og vej- og matrikelafdelinger. Efter oprettelsen af HT har regionens amter og kommuner ikke meget med den kollektive trafik at gøre og føler derfor normalt ikke noget selvstændigt ansvar for den kollektive trafik.

Det er svært at se rimeligheden i udvalgets sammensætning. Der er i hvert fald ikke muligt at se saglige begrundelser for nedsættelse af et så skævt sammensat udvalg. Udvalgets sammensætning er endnu mere mærkværdig i betragtning af at vejnettet i hovedstadsområdet er udbygget voldsomt lige siden 50-erne, mens den kollektive trafik har et kraftigt efterslæb efter årtiers forsømmelse. De seneste års investeringer i den kollektive trafik har ikke tilnærmelsesvis rettet op den skævvridning af trafiksystemet i biltrafikkens favør der er sket de seneste 50 år.

Udvalgets sammensætning afspejler ikke formålet med undersøgelse, idet der er en massiv overvægt af folk, der primært må karakteriseres som "vejfolk". I udvalget blæste de statslige vinde i retning af flere veje, som et udvalgsmedlem har tilkendegivet.

Udvalget skulle som nævnt analysere de kollektive trafikbehov. Sådanne undersøgelser er ikke foretaget. Man har i udvalget tilsyneladende følt sig bundet af de økonomiske sparekrav, som HT og DSB er underlagt og har derfor ikke turdet fremkomme med forslag til udvidelser af den kollektive trafik ud over allerede vedtagne samt enkelte overvejede projekter.

Denne tilbageholdenhed har derimod ikke præget de mange repræsentanter fra vejsiden, som har fremdraget alle de største vejønsker fra skufferne uden skelen til de miljømæssige og økonomiske omkostninger.

Udvalget udsendte den 29. juni 2001 rapporten "Grundlag for trafik- og miljøplan for hovedstadsområdet", som senere dannede grundlag for beslutninger om massive udbygninger af motorvejsnettet i Hovedstadsområdet. Se omtale og kritik af rapporten på:http://www.noah.dk/trafik/tmplan.html

I NOAH kan vi på denne baggrund ikke have den store tillid til at Trafikministeriet og DTF vil kunne sikre en uafhængig, nødvendig og bredt funderet forskningsindsats, der på nogen måde vil kunne erstatte Transportrådets egen indsats og den indsats der har bestået i at finansiere forskere på universiteter og læreanstalter.

Vi mener at beslutningen om nedlæggelse af Transportrådet også vil medvirke til at undergrave de målsætninger der er vedtaget på trafikområdet om miljø, trafiksikkerhed, forbedring af bymiljøet og satsning på miljøvenlige trafikformer.

Nedlæggelse af Transportrådet viser, at regeringen ikke tåler uafhængig ekspertise på transportområdet.

Med venlig hilsen
NOAH-TRAFIK
Ivan Lund Pedersen